@F { @̈Rgij͎ʐ^\gֈړ܂B

GߌF󗓂͒ʔN̔łB
ʐ^iRgtj P M x n
NiĐj p \194 @ 65% b 0.0 N vS
Nilr͂j܎܎ p \700 35% ` 7.0 Rc N vS
Ni_͋j p \330 55% ` 5.0 _ N vS